Follow

  Tornarem a Paris #1

  Tornarem a Paris » Tornarem a Paris #1 released by Editorial Hirukoa on September 2019.

  Short summary describing this issue.

  last edited by pikahyper on 09/28/19 02:17PM View full history

  Tornarem a Paris

  L'any 2033 Europa es troba ofegada per una sèrie de règims feixistes que van pujar al poder després d'una llarga crisi econòmica que va deixar als països del continent en una total pobresa.

  Gairebé tots els immigrants han estat expulsats, i els dissidents polítics es troben o bé a l'exili o bé empresonats. En un edifici abandonat d'una banlieue de París un grup de resistents intenten organitzar algunes accions armades contra la policia i l'exèrcit del règim.

  Jean Montenegro, un ex director de cinema de quaranta anys és el seu líder, després de l'expulsió de la seva dona immigrant i un empresonament de tres anys es decideix a muntar una cèl·lula resistent amb alguns antics companys de lluita política. En el grup es troba Clàudia, una actriu d'origen hongarès que escapa a les expulsions massives i que s'uneix al grup com única via de subsistència. També hi ha el jove Max, un estudiant de polítiques a la Sorbona que va decidir quedar-se a París a lluitar i va declinar marxar amb la seva família a l'exili a Sud-amèrica, on massivament es refugien els europeus. La resta del grup el formen Charles, un home impulsiu i valent i Francis, que es troba alcoholitzat i cansat. Paris és una ciutat sense llei, els resistents surten de nit per tuguris del barri de Montmartre i durant el dia tornen al seu ruïnós edifici, on intenten organitzar accions armades, però el grup està poc organitzat i desanimat.

  sizepositionchange
  sizepositionchange
  positionchange
  positionchange
  positionchange
  bordersheaderpositiontable
  positionchange

  Creators

  none of this issue.

  Characters

  none of this issue.

  Teams

  none of this issue.

  Locations

  none of this issue.

  Concepts

  none of this issue.

  Objects

  none of this issue.

  Story Arcs

  none of this issue.

  User reviews Add new review

  This edit will also create new pages on Comic Vine for:

  Beware, you are proposing to add brand new pages to the wiki along with your edits. Make sure this is what you intended. This will likely increase the time it takes for your changes to go live.

  Comment and Save

  Until you earn 1000 points all your submissions need to be vetted by other Comic Vine users. This process takes no more than a few hours and we'll send you an email once approved.