Wiki page Edits made Total points
Ectoplasm 2 113
Root 2 94
Third Hokage 0 81
Three Sand Siblings 2 77
Masashi Kawata 3 76
Minoru Matsumoto 2 76
Yoshinori Miyawasu 3 76
Hiroshi Morishige 3 76
Team Choza 2 70
Team Samui 2 66
Itsuka Kendô 2 66
White Zetsu Army 2 62
Team Orochimaru 2 62
Team Jiraiya 2 62
Twelve Guardian Ninja 2 62
Explosion Corps 2 62
Mitsuaki Iwata 2 61
Moichi Taoka 2 61
Kazushi Hasegawa 2 61
Oda Tatsumasa 2 61
Minori Kishimoto 2 61
Nobunaga Kiyota 2 61
Kazuma Takasago 2 61
Tsuyoshi Minami 2 61
Mitsuyoshi Anzai 2 61
Riki Takato 2 61
Mikio Kawata 2 61
Daijiro Itakura 2 61
Tadashi Mutou 2 61
Goro Domoto 2 61
Takano Soichi 2 61
Mitsuru Nagano 2 61
Satoshi Ichinokura 2 61
Dai Moroboshi 2 61
Kazunari Fukatsu 2 61
Masahiro Nobe 2 61
Ryoji Ikegami 2 61
Soichiro Jin 2 61
Kyohei Yajima 2 61
Ryota Miyagi 2 61
Hisashi Mitsui 2 61
Akira Sendoh 2 61
Kenji Fujima 2 61
Toru Hanagata 2 61
Kicchou Fukuda 2 61
Hiroaki Koshino 2 61
Eiji Sawakita 2 61
Jun Uozumi 2 61
Shinichi Maki 2 61
Kinkaku Force 2 58
Vol. 7 1 51
Vol. 8 1 51
Team Ebisu 1 50
Ragdoll 1 50
Pixie-bob 1 50
Team Dosu 1 50
Team Tobirama 1 50
Native 1 50
Mandalay 1 50
Chronostasis 1 50
Ryukyu 1 50
Edgeshot 1 50
Deathgoro 1 50
Uwabami 1 50
Fourth Kind 1 50
Manual 1 50
Yawara Chatora 1 50
Blood King 1 50
Power Loader 1 50
Snipe 1 50
Kakkô 1 50
Thirteen 1 38
C 1 18
The New Two 1 17
Vol. 5 1 14
Vol. 6 1 14
Hokage vs. Hokage 3 14
No. 13 1 13
Ibiki Morino 1 12
Vol. 4 1 10
Vol. 2 1 10
Dodai 1 10
Hokage vs. Hokage!! 3 8
Vol. 3 1 8
Sakuragi 2 6
The Next Level 1 2
Battlefield, Konoha 1 2
Battlefield Konoha !! 1 2
Peace Viaduct 1 2
The Road to Sasuke 1 2
The New Opponents 1 2
The New Two 1 2
The Bridge to Peace 1 2
  • 101 results
  • 1
  • 2