My Favorite FSJ Chars

After making a power list for FSJ (Feng Shen Ji) now ı wanna line up my fav. chars.

1- Zi Yu

No Caption Provided

2- Ni Tian Er Xing

No Caption Provided

3- Tian

No Caption Provided

4- Zhen Chan

5- Fu Yi

6- Kong Que

7- TieXue WuShuang

8- SiWang Yen Shen

9- HanFen LinLin

10- Bai Long

11- Bai Cai

12- Shi Xing

13- Tian Wu

14- Tian Kui

15- Zhui Ri

16- Ah Ghou

17- SuiFeng QiWu

18- HaiKuo TianKong

19- Ah Lan

20- GuiMei SenLin

Start the Conversation