Wiki page Edits made Total points
Yukito Kishiro 0 15
Scrapyard 0 4
0 3
0 3
0 3
0 3
0 3
0 2
0 2
0 2
Masamune Shirow 0 1