Wiki page Edits made Total points
Madara Uchiha 0 226
Naruto Uzumaki 0 105