Kaiokenkuwabara

This user has not updated recently.

12 0 1 0
Forum Posts Wiki Points Following Followers

Favorite Shonen + Seinen of all time

No Caption Provided
No Caption Provided

My Favorite Characters

1. kazuma Kuwabara

2.yusuke Urameshi

3.hiei

4.yoko Kurama

5.Bui

6.Elder Toguro

7.Sensui

8.Younger Toguro

9.koenma

10. Botan

11.Raizen

12.Rando

13.Zeru

14.Karasu

15.makuro

16.Chu The drunken Master

17.Doctor

18. Sniper

19. Genkai(actually in my top 10 too lazy to edit 😂)

20. Yukina

21.byakko the white tiger

22.Yomi

23.Keiko Yukimura

24.Shizuru kuwabara

  • 25.seiryu the ice dragon(saint beast)

List items