Iron Apollo's comments

Avatar image for iron_apollo
Posted By Iron Apollo

Jesus, I wrote this 10 years ago......