Follow

  Dorohedoro #1

  Dorohedoro » Dorohedoro #1 released by Studio JG on May 2022.

  Short summary describing this issue.

  last edited by okapgaming on 02/16/23 09:20AM View full history

  Brud, nędza, ruina - tak w skrócie można opisać Dziurę, miasto przypominające ogromne slamsy. Zamieszkujący je ludzie zdani są na łaskę czarowników, którzy regularnie przybywają z innego wymiaru, by przeprowadzać na nich magiczne eksperymenty. Te zaś najczęściej kończą się makabrycznie, o czym boleśnie przekonał się Kajman. Wskutek rzuconego czaru stracił pamięć, a jego głowa przybrała jaszczurzy wygląd. Aby odczynić ciążący na nim urok, mężczyzna wraz ze swoją towarzyszką, Nikaido, zaczynają na własną rękę tropić i zabijać czarowników. Jednak samowolna krucjata dwójki bohaterów nie pozostaje niezauważona przez mieszkańców wrogiej domeny. Tak oto rozpoczyna się wielka wojna między światami...

  sizepositionchange
  sizepositionchange
  positionchange
  positionchange
  positionchange
  bordersheaderpositiontable
  positionchange

  Creators

  none of this issue.

  Teams

  none of this issue.

  Locations

  none of this issue.

  Concepts

  none of this issue.

  Objects

  none of this issue.

  Story Arcs

  none of this issue.

  User reviews Add new review

  This edit will also create new pages on Comic Vine for:

  Beware, you are proposing to add brand new pages to the wiki along with your edits. Make sure this is what you intended. This will likely increase the time it takes for your changes to go live.

  Comment and Save

  Until you earn 1000 points all your submissions need to be vetted by other Comic Vine users. This process takes no more than a few hours and we'll send you an email once approved.